Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII PUBLICITATE PORTALURI DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS CONTRACT CADRU PARTI CONTRACTANTE

Prezentul contract se incheie intre : Directories Management Systems SRL cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu 18-20, Sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr J40/12445/2012, avand atribuit CUI RO30832163, cont bancar RO08 INGB 0000 9999 0436 6931, ING BUCURESTI, reprezentata de Iulian Boanta, in calitate de Administrator, denumita in continuare BENEFICIAR si entitatile care accepta acesti termeni si conditii prin semnarea unei comenzi sau prin achitarea unei proforme. Acest contract cadru privind prestarea de servicii este realizat si va intra in vigoare la data semnarii unei comenzi sau la data achitarii proformei aferente unei comenzi. El este compus din preambul, termeni contractuali si potrivit optiunilor partilor anexe la contract.

 1. DEFINITII SI INTERPRETARE :
 2. Beneficiar : orice beneficiar al produselor sau serviciilor DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS
 3. Prestator : DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL persoana juridica parte a acestui contract, care pune la dispozitia Beneficiarului Serviciile solicitate.
 4. Serviciu : orice serviciu furnizat de Prestator in baza acestuia (Publicitate in portaluri web; inregistrari domenii web; gazduire domenii web; realizare web design; promovare web; mentenanta site-uri web si alte servicii mentionate in anexa/ anexele la contract ).
 5. Anexa la contract: document care contine conditiile particulare aplicabile furnizarii unui anumit serviciu.
 6. Perioada minima initiala- Perioada minima initiala de valabilitate a contractului pentru un Serviciu, respective 1 an de la data activarii Serviciului, cu exceptia cazului in care Anexele la contract sau in ofertele Prestatorului, la data ofertarii, se prevede altfel.
 7. Perioada de facturare : perioada luata in calcul la facturarea lunara/anuala a serviiciilor furnizate.
 8. OBIECTUL CONTRACTULUI

Publicitate si servicii in portalurile web ale PRESTATORULUI, conform anexelor

 1. DURATA SI INTRAREA IN VIGOARE A CONTRACTULUI, RECEPTIA SI CONFIRMAREA AFISARII PERMANENTE

3.1 Pentru fiecare Serviciu, contractul este incheiat pe o Perioada minima initiala indicata in Comanda/Anexe. In cazul in care nu este specificata nicio perioada, aceasta se va considera implicit 1 an

3.2 Contractul se va prelungi automat pe noi perioade succesive egale, cu exceptia cazului in care oricare din parti notifica intentia de a schimba perioada de valabilitate a contractului pentru serviciul respectiv, in scris cu confirmare de primire sau prin semnarea unei noi Anexe/Comenzi cu minim 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii,

3.3 Prezentul contract se incheie pentru serviciile mentionate in Anexe

3.4 Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti sau in cazul in care aceasta nu exista la data platii proformei aferente serviciilor

 1. PRETUL CONTRACTULUI. CONTESTATII

4.1 Valoarea totala a contractului este data de suma valorilor anexelor sale. Sumele datorate se vor achita in lei in conturile Prestatorului, in modalitatile si structura conform Anexelor din acest contract.

4.2 Tarifele pentru serviciile prestate pot fi in RON sau EUR, conform celor mentionate in Anexe; facturarea de catre Prestator si plata de catre Beneficiar a serviciilor se vor face in lei la cursul BNR din ziua emiterii facturii proforme sau a facturii fiscale.

4.3 TVA-ul va fi platit de catre client, conform reglementarilor in vigoare la data efectuarii platii.

4.4 Plata prestatiei se va efectua prin una dintre modalitatile urmatoare: Bilet la ordin; Cambie; Fila CEC; Depunere de numerar in contul Prestatorului cu precizarea expresa a numarului contractului; Ordin de plata etc.

4.5 In cazul in care termenul/termenele de plata nu sunt completate, acestea se considera implicite dupa cum urmeaza: prima plata in termen de 7 (sapte) zile de la data semnarii contractului, iar urmatoarele rate din 30 in 30 de zile de la data semnarii contractului.

4.6 Daca perioada contractata se micsoreaza la cererea Beneficiarului reducerea acordata la semnarea contractului se pierde, Beneficiarul urmand sa plateasca pretul intreg al serviciilor si/sau produselor contractate pe perioada prestata fara reducere conform Anexei 1 din acest contract.

4.7 In cazul in care data scadenta a platii sau a ratei este depasita cu mai mult de 30 de zile calendaristice, reducerea acordata la semnarea contractului isi pierde valabilitatea, urmand ca Beneficiarul sa plateasca pretul serviciilor sau /si produselor contractate, la valoarea pretului intreg fara reducere.

4.8 Data platii va fi considerata data la care suma de plata a intrat in contul Prestatorului

4.9 Pentru sumele neplatite in termenul prevazut, Beneficiarul va plati penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere, acestea devenind exigibile in termen de 1 zi de la data pentru care au fost calculate. Cuantumul penalitatilor de intarziere la plata poate depasi valoarea debitului principal.

4.10 Cand neplata serviciilor depaseste 30 de zile calendaristice de la data scadenta, Prestatorul poate deconecta Beneficiarul de la serviciile contractate, fara notificare.

4.11 Reconectarea serviciului se va face dupa ce Beneficiarul face dovada plati sumelor datorate.

4.12 Prestatorul va avea dreptul sa modifice pretul abonamentelor lunare daca intervin motive intemeiate cum ar fi: fluctuatii ale cursului de schimb al monedei nationale fata de EURO si USD, cresterea inflatiei fata de cea prognozata de BNR, aparitia unor modificari fiscale in sensul majorarii sau impunerii unor noi taxe sau impozite de orice fel. Orice modificare a valorii abonamentelor stipulate in prezentul contract si anexele sale va fi comunicata Beneficiarului cu cel putin 30 de zile inainte, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Beneficiarul are dreptul ca, in maxim 30 de zile incepand cu momentul anuntarii tarifelor majorate, sa denunte unilateral prezentul contract sub conditia achitarii la zi a tuturor sumelor datorate si fara a mai fi necesara acordarea unui preaviz. Nedenuntarea de catre Beneficiar in acest termen presupune acceptarea noilor tarife si continuarea contractului.

4.13 Daca Beneficiarul a beneficiat de o reducere in momentul incheierii prezentului contract / anexei pentru un anumit Serviciu, in cadrul unei anumite promotii a Furnizorului care conditiona participarea la aceasta de incheierea contractului pe o perioada minima determinata, iar contractul inceteaza din initiativa sau culpa Beneficiarului inainte de sfarsitul perioadei, Beneficiarul va plati diferenta de care a beneficiat (dintre valoarea abonamentului redusa si cea obisnuita), calculata pentru toata perioada in care contractul a fost in vigoare, in termen de 7 zile de la data incetarii. In cazul denuntarii, aceasta suma va fi platita pana cel tarziu la implinirea perioadei de renuntare.

4.14 Beneficiarul nu va putea invoca justificarea neplatii la termen a abonamentului pentru un anumit serviciu o eventuala nefunctionare a unui alt serviciu.

4.15 Orice contestatie a Beneficiarului legata de plata serviciilor trebuie adresata in scris in maxim 30 de zile de la data cand plata a devenit scadenta in conformitate cu graficul de plati al acestui contract. Contestatia trebuie sa cuprinda suma contestata si serviciile contestate.

4.16 Obligatia clientului de a plati suma in discutie este suspendata pe perioada solutionarii contestatiei. Daca contestatia va fi respinsa, Beneficiarul are obligatia de a plati suma respectiva in termen de 14 zile de la informarea Beneficiarului despre respingerea contestatiei. Raspunsul la contestatie se va transmite Beneficiarilor in scris.

4.17 In cazul in care Beneficiarul nu va contesta serviciile prestatorului in termenul stabilit, aceasta va reprezenta o acceptare a indeplinirii obligatiilor prestatorului.

4.18. Contenstarea facturii pentru o parte din suma indicata, nu scuteste Beneficiarul de plata in termen, a sumei necontestate.

 1. MODALITATI DE FACTURARE

5.1 Facturile reprezentand valoarea abonamentului lunar vor fi platite de Beneficiar cel mai tarziu in ziua de 30 a lunii in care a fost emisa factura.

5.2 Factura fiscala va fi emisa in prima zi a serviciului si va fi trimisa Beneficiarului.

5.3 Beneficiarul se obliga ca, in cazul in care nu primeste factura in termen de 15 zile de la data efectuarii platii sa comunice in scris despre aceasta Prestatorului.

5.4 In cazul furnizarii mai multor servicii, Furnizorul va emite o singura factura, in care va evidentia distinct valoarea abonamentului pentru fiecare serviciu.

5.5 Prestatorul va trimite factura prin fax si prin e-mail la adresa trecuta in acest contract la pagina 1, conform legislatiei romane stampilarea facturii nefiind obligatorie.

5.6. La cererea Beneficiarului, Prestatorul poate trimite factura fiscala prin curier rapid cu exceptia Posta Romana cu plata la destinatar. 5.7 In cazul neachitarii la termen a oricarei plati( fie integrala, fie a unei rate), Prestatorul are dreptul sa factureze, sa ceara si sa primeasca plata integrala a pretului contractului, chiar daca termenul nu este implinit pentru toate sumele de plata.

 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

6.1 Prestatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura calitatea optima a serviciilor furnizate si raspunde pentru furnizarea serviciilor contractate de Beneficiar conform contractului.

6.2 Prestatorul este obligat sa pastreze active anunturile continut, bannerele si produse sponsorizate (aparitie produse in pozitii premium ale paginilor din portaluri) in forma si pentru perioada stabilite in prezentul contract.

6.3 Prestatorul asigura, la cererea Beneficiarului, instruire si informatii necesare pentru organizarea si exploatarea serviciilor oferite

6.4 Prestatorul nu raspunde pentru niciun prejudiciu indirect sau viitor suferit de Beneficiar incluzand, dar fara a se limita la prejudicii rezultate din folosirea necorespunzatoare a serviciilor, prejudicii rezultate din nefunctionarea serviciului, pierderi de profit sau beneficii nerealizate.

6.5 Beneficiarul este obligat sa plateasca valoarea serviciilor contractate conform conditiilor specificate in contract si anexele acestuia. 6.6 Beneficiarul este obligat sa respecte toate obligatiile care ii revin potrivit prezentului contract si sa le indeplineasca cu buna credinta. 6.7 Beneficiarul nu poate sa revendice drepturile de autor asupra graficii online realizate de catre Prestator.

6.8 Beneficiarul isi asuma integral responsabilitatea pentru materialele si datele pe care le solicita sa fie afisate in anunturile continut, produse sponsorizate si bannere pe site-urile Prestatorului.

6.9. Prestatorul isi rezerva dreptul de a aduce orice modificari structurale, functionale sau de design in orice moment asupra serviciilor sau pachetelor sale publicitare. Modificarile pot fi pentru a adapta produsul mai bine la piata pe care activeaza, pentru a imbunatati experienta de utilizare, pentru adapta produsul la tehnologii web actuale, pentru a spori numarul de lead-uri clientilor, pentru a testa mecanisme noi de promovare, dar fara a se limita la acestea.

 1. RASPUNDERE CONTRACTUALA

7.1 Obligatiile prestatorului de a furniza servicii se limiteaza la cele prevazute in contract, exceptii facand situatiile in care exista dispozitie si cerinte speciale prevazute de lege.

7.2 Prestatorul nu va raspunde pentru nicio dauna, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor ocazii de afaceri sau alte pierderi suferite de Beneficiar rezultate direct sau indirect din folosirea necorespunzatoare a serviciilor, nefunctionarea serviciului din motive tehnice si/sau din actiunea unor terti (exemplu: caderea retelei de electricitate).

7.3 In caz de neplata la termenele convenite a obligatiilor asumate, Beneficiarul va fi de drept in intarziere la implinirea termenului, fara a fi necesara notificarea din partea prestatorului.

7.4 In cazul in care contractul se reziliaza conform Articolelor 11.5 Prestatorul va rambursa Clientului sumele in lei incasate in avans de la acesta, mai putin valoarea serviciilor si produselor contractate de Beneficiar si prestate de Prestator pana la acea data si mai putin o suma egala cu 25% din valoarea serviciilor si produselor neprestate in vederea acoperirii cheltuielilor fixe legate de acest contract.

7.5 In cazul in care contractul inceteaza la cererea Beneficiarului, Prestatorul va rambursa sumele incasate in avans, din care se retine un procent de 25% din valoarea contractului reprezentand cheltuieli efectuate cu incheierea contractului (salarii, combustibili, comisioane bancare, taxe postale, etc. ).

 1. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1 Prestatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral termenii si conditiile Contractului, fara notificare prealabila

8.2 Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, in cazul in care a fost notificat si modificarile il afecteaza in mod negativ si daca nu accepta modificarile propuse, fara a fi obligat la plata vreunei despagubiri catre Prestatorul, in caz contrar considerandu-se ca a acceptat modificarile propuse.

8.3 Modificarea anexelor acestui contract se va face prin act aditional semnat de ambele parti .

 1. SUSPENDAREA SERVICIILOR

9.1 Suspendarea serviciului se poate realiza de catre Prestator, care are dreptul sa suspende furnizarea unuia dintre servicii sau a tuturor serviciilor contractate in cazul in care Beneficiarul intarzie plata serviciilor mai mult de 30 de zile de la data scadenta.

9.2 Suspendarea serviciului/serviciilor se va realiza in conformitate cu conditiile cuprinse in anexele acestui contract.

9.3 Reconectarea furnizarii serviciului se va face in maxim 48 de ore de la achitarea de catre Beneficiar a sumelor datorate, inclusiv a penalitatilor. Beneficiarul este obligat sa faca dovada platii in cel mai scurt timp.

9.4 La reluarea contractului prestatorul isi rezerva dreptul sa ceara plata unui avans care reprezinta valoarea serviciilor pe minim 3 (trei) luni.

9.5 In cazul suspendarii niciuna din parti nu este raspunzatoare fata de cealalta parte pentru niciun fel de daune indirecte sau daune de orice natura cum ar fi, dar fara a se limita la aceasta, beneficiul nerealizat, pierderi de Beneficiari, pierderi de profit, afectare a reputatiei sau pierderea de oporunitati de afaceri.

 1. CESIUNEA CONTRACTULUI

10.1 Drepturile si obligatiile Prestatorului nascute din sau in legatura cu prezentul contract pot fi cesionate, prevederile acestuia urmand a fi aplicabile in integralitatea sa oricarui tert care achizitioneaza in tot sau in parte reteaua prestatorului, de la data achizitiei.

10.2 Beneficiarul poate cesiona prezentul contract unui tert numai cu acordul scris al Prestatorului.

10.3 Beneficiarul este obligat sa nu redistribuie sau sa revanda serviciile/produsele ce fac obiectul prezentului contract, fara acordul scris al Prestatorului. Produsele sunt in folosul personal al entitatii juridice care le achizitioneaza. Pentru precizare: revanzatorii, dealerii, partenerii nu au dreptul de a folosi aceleasi produse/servicii, ci produse/servicii achizitionate separat.

 1. INCETAREA CONTRACTULUI

11.1 Contractul inceteaza la termen.

11.2 Prestatorul poate rezilia unilateral contractul in deplin drept, fara interventia instantei de judecata, de la data constatarii de catre prestator, fara notificare si fara drept de compensatie sau despagubiri in urmatoarele conditii:

11.2.1 Beneficiarul nu-si respecta obligatia de plata a serviciilor contractate;

11.2.2 Deschiderea procedurilor de insolventa sau lichidare impotriva Beneficiarului.

11.2.3 Pierderea credibilitatii Beneficiarului in cazul intarzierilor repetate la plata contravalorii serviciilor prestate.

11.2.4 Beneficiarul foloseste serviciile contractate in mod abuziv;

11.2.5 Beneficiarul nu-si respecta obligatiile contractuale.

11.3 Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul

11.3.1 Atunci cand Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile contractuale.

11.3.2 Dupa implinirea perioadei minime initiale, printr-o notificare scrisa transmisa, rezilierea urmand sa devina efectiva in prima zi lucratoare ce urmeaza unei perioade de 30 de zile de la primirea scrisorii. La aceasta data rezilierea se va opera fara interventia instantelor judecatoresti si nu va exonera Beneficiarul de plata sumelor datorate conform contractului si a eventualelor majorari.

11.4 Contractul inceteaza de drept in urmatoarele situatii:

11.4.1 Beneficiarul nu este de acord cu modificarile preturilor, termenilor si conditiilor contractului aduse de Prestator conform acestui contract

11.4.2 In cazul in care Beneficiarul sau Prestatorul isi inceteaza activitatea, devine insolvabil si este declarat falimentul uneia din parti. 11.4.3 In caz de forta majora

11.5 Prezentul contract se poate rezilia prin conventia partilor;

11.6 In cazul incetarii Contractului pentru unul/mai multe Servicii din culpa Benefciarului inainte de implinirea perioadei minime initiale sau a perioadei minime luate in considerare in cadrul unei oferte promotionale, Beneficiarul va fi obligat la plata tarifului de incetare a furnizarii serviciului /serviciilor conform anexei /anexelor acestui contract. Plata acestui tarif va reprezenta contravaloarea tuturor tarifelor, facilitatilor, gratuitatilor, beneficiilor ce i-au fost acordate Beneficiarului in considerare perioadei minime initiale, respectiv a ofertei promotionale in cadrul careia a fost contractat serviciul /serviciile.

11.7 Exceptand cazurile in care nu prevede altfel in Contract, niciuna din parti nu este raspunzatoare fata de cealalta parte ca o consecinta a rezilierii pentru niciun fel de daune indirecte sau daune de orice natura cum ar fi, dar fara a se limita la aceasta, beneficiul nerealizat, pierderi de Beneficiari, pierderi de profit, afectare a reputatiei sau pierderea de oporunitati de afaceri.

 

12. CONFIDENTIALITATEA. PRELUCRARE DATE. GDPR

12.1 Pe toata durata prezentului contract nicio parte nu poate dezvalui vreuna din clauzele acestui contract fara consimtamantul prealabil al celeilalte parti

12.2 Beneficiarul este de acord ca datele si informatiile din anunturile continut (text si grafica) precum si datele sale de identificare sa fie stocate, prelucrate si facute publice. Este de acord sa primeasca informatii cu caracter comercial, prin orice mijloace de comunicare, ce nu necesita interventia unui operator dat fiind caracterul public al informatiilor listate.

12.3. Ce este GDPR

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) – care intră în vigoare la data de 25.05.2018 – este noua lege privind protecția datelor din Uniunea Europeană, elaborat pentru a

oferi persoanelor un control mai bun asupra informațiilor cu caracter personal despre acestea și care generează anumite obligații pentru organizațiile care colectează, manipulează, utilizează sau analizează aceste date.

Datele dv de contract: companie, adresa contact: sunt informatii publice disponibile fara prelucrare si fara orice acces interventie din partea noastra, si nu intra sub incidenta GDRP, fiind relationarea intre doua companii

12.4. În ce scop gestionăm și utilizăm datele Dumneavoastră cu caracter personal? Cum se procesează și utilizează datele Dumneavoastră cu caracter personal?

DMS utilizează datele Dumneavoastră cu caracter personal în doua modalitati:

– datele dumneavoastra contractuale personale sunt datele de cont, date secuzizate si care nu vor face obiectul procesarii decat pentru a va loga dv in cont si pentru a accesa serviciile noastre: nume, email si telefon – necesare pentru a executa si duce la buna indeplinire obligatia asumata prin prezentul contract fiind folosite pentru comunicari de afaceri: facturi, proforme, date contractuale etc.

– datele dumneavoastra de publicare in produsele DMS –  sunt date conformate public pe care le vom publica, si prin natura serviciului prestat/achizitionat – PUBLICITATE – la salvare se vor publica pe propria dv raspundere, cu scopul declarat de a atinge cat mai multa audienta.

Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal despre Dumneavoastră se realizează de către DMS. Datele sunt stocate pe serverul nostru, iar accesul la acestea este securizat.

12.5. Drepturile Dumneavoastră privind informațiile cu caracter personal și modalitățile de exercitare a drepturilor Conform GDPR:

a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal – de a obtine din partea DMS, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate, scopul prelucrarii si perioada pentru care se prelucreaza.

b. Dreptul la rectificare asupra datelor – aveti dreptul de a cere rectificarea datelor inexacte care va privesc.

c. Dreptul de a sterge datele prelucrate – aveti dreptul de a solicita DMS, stergerea datelor personale care va privesc, iar DMS are obligatia de a sterge datele personale care va privesc daca:

– datele cu caracter personal au fost folosite in alt scop decat cel pentru care au fost colectate sau prelucrate ori nu mai sunt necesare scopului in vederea caruia au fost prelucrate

– a fost retras consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate – acest lucru implicand si punerea in imposibilitate de executare a contractului

– datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

– persoana se opune prelucrarii si nu exista motive de prevalenta a intereselor operatorului

d. Dreptul de a solicita DMS restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale – aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

– a prelucrarii inexacte cand se contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor

– a prelucrarii ilegale iar persoana vizata nu solicita stergerea datelor cu caracter personal

– a exercitarii dreptului la opozitie

e. Dreptul de portabilitate a datelor –  reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod curent si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de la noi catre celalalt operator, in limite de posibilitate din punct de vedere tehnic

f. Dreptul la opozitie – reprezinta dreptul dumneavoastra de a va opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri  motivat de situatia particulara in care va aflati / marketing direct

g. Dreptul de a va adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in cazul in care apreciati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679(GDPR) http://www.dataprotection.ro/

12.6 Prestatorul are dreptul sa dezvaluie informatiile catre, Companiile asociate, Autoritati, Agentiilor de urmarire a creditelor, Unor terte persoane imputernicite de Prestator sa comercializeze pentru sau in numele Prestatorului, serviciile acestuia, Partenerilor contractuali ai Prestatorului, unor terti cesionari ai creantelor Prestatorului, Altor persoane in conditiile legii

12.7 Beneficiarul se obliga sa comunice Prestatorului orice modificare privind datele sale de indentificare / contact in cel mult 10 zile de la data operarii modificarii. Modificarile nenotificate conform acestui articol nu vor fi opozabile Prestatorului.

 1. CLAUZA DE FORTA MAJORA

13.1 Partile pot fi exonerate de raspundere in cazul in care prevederile contractului nu pot fi respectate ca urmare a unui eveniment de forta majora.

13.2 Prin eveniment de forta majora se intelege orice eveniment in afara controlului partilor afectate, imprevizibil si inevitabil, aparut dupa intrarea in vigoare a prezentului Contract si care impiedics partile sa-si execute, integral sau partial, obligatiile contractuale.

13.3 Partea care invoca forta majora va notifica cealalta parte in scris in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia evenimentului respectiv si o dovedeste cu acte emise de institutiile abilitate in cel mult 15 zile de la aparitie.

13.4 La incetarea cazului de forta majora, partea care a fost impiedicata sa-si indeplineasca obligatiile isi va relua executarea obligatiilor conform prezentului contract. Astfel partile convin ca potrivit acestui contract forta majora sa includa, dar sa nu se limiteze la situatiile urmatoare: cutremur, inundatii, atacuri informatice servere, etc.

13.5 Daca in termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, creditorul obligatiei scadente are dreptul de a cere incetarea Contractului.

13.6 Forta majora atestata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau alte institutii abilitate, este o imprejurare de fapt imprevizibila si de neinlaturat care impiedica in mod obiectiv si fara nicio culpa a partii, executarea obligatiei contractuale a acesteia, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.

 1. CLAUZA DE SALVGARDARE

14.1 In cazul in care orice dispozitie a acestui Contract este declarata nula sau inaplicabila de catre o instanta, un tribunal arbitral sau de orice alta autoritate competenta, celelalte dispozitii contractuale, respectiv drepturile si obligatiile Partilor prevazute de acestea raman in vigoare. Dispozitia nula sau inaplicabila va fi eliminata din Contract, iar Partile vor depune toate diligentele astfel incat dispozitia nula sau inaplicabila sa fie inlocuita cu o dispozitie valida si aplicabila, care sa aiba, pe cat posibil, efectele economice ale dispozitiei nule sau inaplicabile.

 1. LITIGII

15.1 Legea care guverneaza raporturile juridice nascute intre parti in temeiul prezentului contract este legea romana.

15.2 Litigiile care decurg din sau in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar partile convin ca acestea sa fie solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Prestatorului.

 1. DISPOZITII FINALE

16.1 Prezentul contract este guvernat de legislatia Romana in vigoare la data semnarii sale de catre parti. In cazul in care unele din clauzele prezentului acord au devenit nule sau au fost modificate de prevederi legislative viitoare, celelalte clauze ale contractului vor continua sa-si produca efectele. Partile vor consemna aceasta situatie intr-un act aditional.

16.2 Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

16.3 In drept, prezentul contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil, Codului Comercial precum si cu actele normative existente in vigoare la data incheierii acestuia.

 1. DECLARATIA PARTILOR

17.1 Prestatorul si beneficiarul declara expres ca a citit integral Contractul impreuna cu toate Anexele si formularele corespunzatoare serviciilor solicitate, ca acestea au facut obiectul negocierii si ca sunt de acord cu clauzele astfel stabilite, pe care nu le considera abuzive sau contravenind Legii nr.193/2000 cu modificarile de rigoare.

Prezentul contract este incheiat la data acceptarii de catre Beneficiar/Client partile manifestandu-si vointa in producerea de efecte juridice si confirma ca au luat la cunostinta.

V 1.1 - ultima actualizare 16.06.2016